Agenda   |  
Zoeken
 

Curriculum diakenopleiding

Elke cursusdag begint om 9.30 uur met de viering van de Eucharistie.
Hieronder treft u de schema’s aan met de verdere dagindeling.

Propedeutische periode 

Bijeenkomst  Ochtend (10.30 - 12.00 uur)  Middag (12.45 - 15.15 uur) Middag (14.30 - 16.00 uur) 
 
Februari
 
Roeping als proces  Inleiding geloofsleer Inleiding filosofie 
Maart 
 
Roeping als proces Inleiding geloofsleer Inleiding filosofie 
April 
 
Roeping als proces Inleiding geloofsleer Inleiding filosofie 
Mei 
 
Geestelijke begeleiding Inleiding geloofsleer Inleiding filosofie 
Juni  
  
Geestelijke begeleiding 
Inleiding geloofsleer
Inleiding filosofie 

Naast deze onderdelen is het bedoeling dat de kandidaat ook een dag meeloopt met een bepaald diaconaal project. Door de rector wordt een voorstel gedaan.


Jaar 1
Het eerste jaar is een basisjaar voor de cursisten van alle richtingen: diakenkandidaten, aspirant catecheten en aspirant diaconaal assistenten. Aan de gecursiveerde modules nemen ook de andere cursisten deel. 

Bijeenkomst  Ochtend (10.30 - 13.00 uur)  Middag (13.30 - 16.00 uur) 
 
1
 
God en mens  Inleiding parochie en organisatie 
1b

 
Inleiding theologie  Theologie van schepping
en verlossing 
2 
 
Inleiding Oude Testament  Katholiek sociaal denken 
2b

 
Exegese Oude Testament  Kerkgeschiedenis
(Kerkvaders) 
3 
 
Inleiding Nieuwe Testament  Sociologie: God in Nederland 
3b

 
Exegese Nieuwe Testament  Kerkgeschiedenis
(Nederland) 
4 

 
Christologie  Caritas: geschiedenis
en werkstructuren 
4b
 
Mariologie Triniteit
5 
 
Pneumatologie  Diaconie en geloof 
5b

 
Spiritualiteit:
geschiedenis
Diaconale spiritualiteit
6 
 
Ecclesiologie  Kerkelijke werkstructuren 
6b
   
 
Theologie van het ambt Getijdengebed:
geschiedenis en praxis


 
Sacramenten  Kerkelijke en maatschappelijke
organisaties 
7b

 
Viering van de Eucharistie:
Liturgie van het woord
Viering van de Eucharistie:
Liturgie van de Eucharistie


Jaar 2
De gecursiveerde modules zijn bedoeld voor de diakenkandidaten en de aspirant catecheten samen. 

Bijeenkomst  Ochtend (10.30 - 13.00 uur)  Middag (13.30 - 16.00 uur) 
 
1

 
Sacramenten van doopsel
en vormsel
Voorbereiding op doopsel
en vormsel
1b

 
Liturgie van het doopsel Liturgie van het doopsel:
praktisch
2

   
Communicatie, begeleiding
en stijl
Kerkelijke documenten:
‘Gaudete et exsultate’
2b
 
Geestelijke begeleiding geven Geloofscommunicatie
3

   
Sacrament van het 
huwelijk
Huwelijksvoorbereiding
3b
 
Huwelijksrecht De huwelijksverklaring
4
   
Biecht en ziekenzalving Oecumenica
4b

 
Pastoraat rond ziekte
en overlijden
Liturgie van de uitvaart
5

   
Armoede in Nederland Voorbereiding Eerste
Heilige Communie
5b
 
Excursiedag
6

   
Financiën van parochie
en PCI
Inleiding moraaltheologie
6b

 
Iconografie en
kerkelijke kunst

 
Gedragscode Pastoraat Vooruitblik jaar 3 –
Presentatie stage en
leerdoelen
7b
  

Stemgebruik en muzikale
vorming


Jaar 3

Bijeenkomst  Ochtend (10.30 - 13.00 uur)  Middag (13.30 - 16.00 uur) 
 
1

 
Groepssupervisie Sociologie
Sociale kaart
2
   
Groepssupervisie Diaken en liturgie

3
   

Groepssupervisie Homiletiek
4
   
Groepssupervisie Liturgische zang
5

 
Groepssupervisie Groepsdynamica
Omgaan met vrijwilligers
6

 
Groepssupervisie Beleid van het
Aartsbisdom Utrecht
7

 
Groepssupervisie Plaats en betekenis
van de zending
8
 
Afronding Groepssupervisie Presentatie Eindwerkstuk
en afronding

Naast de groepssupervisie (waarin tevens aandacht is voor pastorale gespreksvoering en homiletiek) vindt er ook persoonlijke supervisie plaats (1x per maand). De afspraken hiervoor worden tussen de kandidaat en de supervisor gemaakt.

Geestelijke vorming
Naast het studieprogramma is er voor de diakenkandidaten ook expliciet aandacht voor de geestelijke vorming. Waar mogelijk sluiten zij aan bij bezinningsmomenten van de priesteropleiding. De spirituaal van het Ariënsinstituut is verantwoordelijk voor de geestelijke begeleiding van de diakenkandidaten.

Kennismaking met het Aartsbisdom Utrecht
Het is belangrijk dat de diakenkandidaten in de loop van het traject ook kennismaken met het Aartsbisdom Utrecht. Daarom zullen zij worden uitgenodigd voor diocesane activiteiten, zoals de chrismamis, wijdingen en een eventuele bedevaart. In het derde en laatste jaar zullen zij worden uitgenodigd voor de diocesane diakendag.