Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Johan Rutgers diaken gewijd 

13-6-2016   
 
De Utrechtse hulpbisschop mgr. Th. Hoogenboom heeft op 11 juni in de St. Catharinakathedraal te Utrecht Johan Rutgers tot transeunt diaken gewijd. Mgr. Hoogenboom verving bij deze plechtigheid kardinaal Eijk, die tot zijn spijt wegens ziekte verstek moest laten gaan. Vele parochianen waren per bus naar Utrecht gereisd om de wijding bij te wonen: vanuit Hengelo (Gld.), de geboorteplaats van Johan Rutgers, maar ook uit de parochies waar hij stage heeft gelopen: de H. Gabriëlparochie (‘s-Heerenberg e.o.) en de Sint Eusebiusparochie (Arnhem). Op 12 november zal Rutgers priester gewijd worden.


Aan de vooravond van zijn diakenwijding had Johan Rutgers zijn Geloofsbelijdenis en Eed van trouw afgelegd ten overstaan van mgr. H. Woorts. Concelebranten aan het altaar tijdens de wijdingsplechtigheid op 11 juni waren mgr. Woorts, rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut, rector Schnell van priesteropleiding Bovendonk (van waaruit de twee pastorale stages van Rutgers werden begeleid), de vicarissen Pauw en Cornelissen, plebaan Huitink en pastoor Jansen (parochie H. Gabriël) en pastoor Zweers (St. Eusebiusparochie).Mgr. Hoogenboom las een boodschap van kardinaal Eijk aan Johan Rutgers voor, die daarin de wijdeling liet weten “dat ik op dit moment in gebed met je verbonden ben. Door je wijding zal je vanaf heden het dienstwerk van Christus als diaken in de geloofsgemeenschap sacramenteel tegenwoordig stellen. Ik hoop en bid dat dat jouzelf diepe vreugde mag brengen en je als diaken veel mensen met Gods liefde kennis mag laten maken. De Utrechtse bisschoppen, priesters en diakens verwelkomen je vandaag van harte als nieuwe diaken in hun midden.”De Utrechtse hulpbisschop noemde in zijn welkomstwoord deze viering van de diakenwijding van Rutgers “een hoogtijdag” voor het Aartsbisdom Utrecht. Maar het was voor hen beiden ook een spannende dag, zo zei hij: “Voor jou is deze diakenwijding de eerste en enige keer, voor mij is het de eerste keer.” Hij bedankte de leden van de Gebedskring om roepingen van het aartsbisdom: “Deze wijding is een bekroning van uw trouwe en niet aflatende gebed om roepingen tot het diaconaat en het priesterschap.”In zijn preek haalde mgr. Hoogenboom onder meer de tekst aan waarmee de wijdeling zich een klein jaar geleden presenteerde op de website van de Eusebiusparochie. Daarin schreef Rutgers onder meer: “Jezus houdt ons niet alleen een moreel kompas voor; maar een heuse Way of Life!” Hulpbisschop Hoogenboom: “Wie Jezus als ‘heuse Way of Life’ belijdt, gaat het om een leven met Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven. Om een leven in de wereld, maar niet van de wereld. Aan de ene kant zijn we uit aarde genomen, zijn we volop van deze aarde. Het is ons ‘gemeenschappelijke huis’ zoals paus Franciscus in de Encycliek Laudato si zegt. … Aan de andere kant weten we dat deze wereld met al wat zij bevat eens voorbij gaat. Christen zijn is geloven dat ons leven een doortocht is naar het huis van de Vader, de hemel. Dáár immers ligt het einddoel en de zin van ons bestaan. Christen zijn in dit ondermaanse is verlangen de Vader te kennen en zijn Zoon Jezus Christus.”

Dat deze diakenwijding en ook de geplande priesterwijding van Rutgers in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid vallen, noemde mgr. Hoogenboom een “een teken van Gods voorzienigheid.” Hij benadrukte in zijn preek ook dat de liturgische teksten van deze diakenwijding – met name het wijdingsgebed – “van een grote theologische en spirituele rijkdom zijn. Zij duiden aan en verklaren het wezen van het ambt van diaken in de Kerk. De kern is dat je als diaken Christus’ dienstwerk in de geloofsgemeenschap sacramenteel tegenwoordig mag stellen. In dit Heilig Jaar wil ik het verrichten van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid van harte bij je aanbevelen als je straks diaken bent. Om met toewijding en vreugde Gods barmhartigheid te laten oplichten in een wereld die vaak zo onbarmhartig is.”Op de voorpagina van het liturgieboekje koos Rutgers voor een historische afbeelding van de heilige Willibrord, terzijde gestaan door twee diakens. Mgr. Hoogenboom: “Straks zal je van kardinaal Eijk je benoemingsbrief ontvangen. Dan wordt de afbeelding op de voorpagina van het liturgieboekje geactualiseerd. Want dan zal jij staan terzijde van onze aartsbisschop, die immers de 70ste opvolger van de heilige Willibrord is.” Rutgers krijgt een benoeming in de Emmanuelparochie (Ommen e.o.).In de Evangelielezing was het hogepriesterlijk gebed gelezen dat Jezus op de avond voor Zijn lijden en sterven had gebeden. “Johan, moge de wetenschap dat de Heer, zo biddend, jou in je dienstwerk als diaken begeleidt, je blijven vervullen met het nuchtere geloofsvertrouwen – een Achterhoeker eigen – waarvan je tijdens je opleiding en vorming al uiting gaf, bijvoorbeeld op de website van de Eusebiusparochie waarop je je tot Jezus bekende als jouw ‘Way of Life’.”Na afloop van de wijdingsplechtigheid was er een feestelijke ontmoeting in het Bonifaciushuis. Daar was er voor de aanwezigen alle gelegenheid om de wijdeling te feliciteren.

 

Terug