Agenda   |  
Zoeken
 
Portal Ariënsinstituut > Priesteropleiding > Diakenopleiding

Diaken worden

Permanent diaken worden in het Aartsbisdom Utrecht

“Als Ik uw voeten heb gewassen,
behoort ook gij elkaar de voeten te wassen.
Ik heb u een voorbeeld gegeven,
opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.”
(Joh. 13, 14-15)

Diaken betekent letterlijk ‘dienaar’. Christus roept zijn leerlingen op niet te heersen, maar te dienen, in navolging van Hem. Hij is de dienaar van allen geworden. Het dienen van God en de mensen is een opdracht voor de hele Kerk en voor iedere christen. De diaken ontvangt bij zijn wijding de eerste graad van het wijdingssacrament (de drie graden betreffen het diaconaat, het priesterschap en het bisschopsambt). Doordat de diaken krachtens de wijding op bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig stelt, herinnert hij de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid. Deze brengt hij door zijn ambt op bijzondere wijze tot uitdrukking.

Diaken worden
Het permanent diaconaat is een roeping van Christus en een bewuste levenskeuze. Het is niet zo maar een functie die je een tijd lang uitoefent en dan weer neerlegt. Ook al is een diaken soms slechts parttime actief, hij is het 24 uur per dag zijn leven lang. Daartoe wordt hij gewijd. Wie zich afvraagt of hij tot het diakenschap geroepen is, kan zich de vraag stellen: Is het Gods wil dat ik mijn leven als diaken aan Hem en de Kerk toewijd? De minimumleeftijd om de wijding tot het permanent diaconaat te ontvangen is 35 jaar.

Dienstwerk
De diaken wordt voor het dienstwerk gewijd. Het dienstwerk van Christus, dat hij op een bijzondere wijze tegenwoordig stelt, wordt op drie verschillende terreinen concreet:

  1. Het dienstwerk van de liefdewerken en de herderlijke zorg. De diaken behartigt de ‘diaconie’, de kerkelijke zorg voor armen en mensen in nood. Hij zet zich in voor het Rijk van God als een rijk van gerechtigheid en vrede.
  2. Het dienstwerk van de verkondiging. Hij deelt in de taak het evangelie te verkondigen en uit te leggen in verkondiging en catechese. In de Eucharistieviering draagt hij het evangelie voor en kan hij de homilie houden.
  3. Het dienstwerk van de liturgie. De diaken kan onder meer de bedienaar zijn van het doopsel en assisteren bij de sluiting van een kerkelijk huwelijk. Tijdens de Eucharistieviering assisteert hij aan het altaar.

Studie en vorming
Voor de studie en vorming van onbezoldigde permanente diakens werkt het Aartsbisdom Utrecht samen met het St. Bonifatiusinstituut van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De studie duurt ongeveer viereneenhalf jaar en bestaat uit studiedagen, bezinningsdagen en stages. Hierin ontvangen de kandidaten de nodige menselijke, theologische en pastorale vorming en worden zij begeleid in hun geloofsgroei en het ontwikkelen van een diaconale spiritualiteit. Ook echtgenotes van kandidaten worden bij de opleiding en vorming betrokken.

Bisschoppelijk gedelegeerde voor het permanent diaconaat
Omdat de diaken-kandidaten uiteindelijk voor het Aartsbisdom Utrecht zullen worden gewijd, onderhouden zij tijdens het gehele vormingstraject nauw contact met de bisschoppelijk gedelegeerde voor het permanent diaconaat van het Aartsbisdom Utrecht. Bovendien wordt er ook een programma aangeboden om nader kennis te maken met het aartsbisdom.

Contact en informatie
Wilt u een gesprek of meer informatie?
Neem dan contact op met:

Diaken G.F.M. Hoes
Diepesteeg 17
6994 CC De Steeg
tel.: 026 4954672 / 06 26669867
hoes@aartsbisdom.nl


Klik hier om de tekst 'Permanent diaken worden in het Aartsbisdom Utrecht' te downloaden als folder (PDF).