Roepingennoveen

Ook dit jaar kan een Roepingennoveen worden gebeden in de aanloop naar Roepingenzondag (30 april 2023).

Deze Roepingennoveen start op vrijdag 21 april en duurt tot en met zaterdag 29 april. De teksten vindt u hieronder.

Voor Nederland;
dat velen de rijkdom van het Evangelie mogen leren kennen.

Goede God, U hebt uw Zoon als het ware licht in de wereld gezonden. Stort de Heilige Geest uit om voortdurend het zaad van het Evangelie in de harten van de mensen te zaaien. Geef dat velen in ons vaderland door het enthousiaste getuigenis van uw Kerk mogen komen tot de vreugde van het geloof. Geef dat allen, door het doopsel herboren tot nieuw leven, deel uitmaken van uw ene volk. Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Onze Vader – Wees gegroet – Eer aan de Vader

Voor de herders van de Kerk;
dat zij hoopvolle en enthousiaste getuigen zijn van het Evangelie.

God, Herder en Leidsman van uw gelovigen, zie welwillend naar allen die U hebt aangesteld tot herders van uw Kerk. Schenk hen de genade door in woord en voorbeeld bij te dragen tot het heil van allen die zij leiden om eens, met de gemeenschap die aan hun zorgen is toevertrouwd, het eeuwig leven binnen te gaan. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader – Wees gegroet – Eer aan de Vader

Voor onze parochies en geloofsgemeenschappen;
dat het plaatsen mogen zijn waar Gods roepstem gehoord wordt.

God, al vanaf het begin van de Kerk hebt U mensen samengebracht om uw Woord te horen en de onderlinge gemeenschap te beleven. In deze onzekere tijden vragen wij U om uw bijstand en zegen voor onze parochies en geloofsgemeenschappen. Breng ook nu mensen samen; zorg voor hechte gemeenschappen rond uw altaar, waar uw Woord leeft, waar uw stem wordt verstaan en waar uw gave aan ons mensen mag worden tot zelfgave aan ons allen. Roep uit deze gemeenschappen mensen die met U op weg willen gaan om de taken te verrichten waarvoor U hen bestemd hebt. Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Onze Vader – Wees gegroet – Eer aan de Vader

Voor alle gedoopten:
dat zij hun christelijke roeping herontdekken.

God, U hebt gewild dat de kracht van het Evangelie als een gist de wereld doordringt. Schenk uw hulp aan de gelovigen, die U geroepen hebt tot een leven in de wereld te midden van aardse beslommeringen en zorgen. Laat hen, bezield met een christelijke geest en gesterkt door uw nabijheid, hun taak vervullen en in deze wereld blijde getuigen zijn van uw Evangelie. Door Christus onze Heer.

Onze Vader – Wees gegroet – Eer aan de Vader

Voor katholieke gezinnen;
dat ouders hun kinderen opvoeden
in het geloof in Jezus Christus.

God, U hebt uw liefde voor ons mensen uitgedrukt door uw eigen Zoon mens te laten worden. Hij werd geboren in een menselijk gezin en mocht opgroeien in liefdevolle zorg. Zo hebt U huwelijk en gezin op een bijzondere wijze gezegend en geheiligd. Wij danken U hiervoor. Luister in uw barmhartigheid naar ons gebed: geef dat wij het voorbeeld navolgen van de heilige Familie door een goed gezinsleven en door onderlinge liefde. Dan zal uw roepstem worden gehoord. Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader – Wees gegroet – Eer aan de Vader

Voor de jongeren:
dat zij de roepstem van Christus leren verstaan
en beantwoorden.

God, door de eeuwen heen hebt U vele jonge mensen geroepen om U van dichtbij te volgen. Laat ook vandaag uw stem klinken in het hart van onze jongeren: dat zij geraakt worden door uw liefde, U beter leren kennen en in deze wereld getuigen zijn van uw Evangelie. Dat zij de roeping mogen ontdekken die U voor hen heeft weggelegd, zodat zij op die manier dienstbaar zijn aan U en aan de wereld. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader – Wees gegroet – Eer aan de Vader

Om roepingen tot het priesterschap:
dat velen herder willen zijn naar het voorbeeld van Christus.

God, in deze wereld die wordt getekend door ziekte, oorlog, onzekerheid en verdriet is er behoefte aan moedige boodschappers van het Evangelie, aan grootmoedige dienaren van een lijdende mensheid. Schenk uw Kerk priesters, zo bidden wij U, die uw volk heiligen met de instrumenten van uw genade. Zend arbeiders naar uw wijngaard, die werken met het vuur van de naastenliefde en, gesterkt door uw Geest, de verlossing van Christus brengen naar alle mensen. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader – Wees gegroet – Eer aan de Vader

Om roepingen tot het permanent diaconaat:
dat er mensen opstaan die dienstbaar willen zijn
aan Kerk en wereld.

God, U wilt zorgen voor herders die uw volk leiden en schenkt uw Kerk telkens opnieuw bedienaren die uw volk leiden op de weg naar U. Stort uw Heilige Geest uit en roep velen om U te volgen in uw liefde voor mensen. Geef ons diakens, die in woord en daad getuigen van uw liefde tot het uiterste toe; die hun broeders en zusters nabij zijn in uw Naam. Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Onze Vader – Wees gegroet – Eer aan de Vader

Om roepingen tot het religieuze leven:
dat velen hun leven aan Christus toewijden.

God, U roept alle gelovigen op tot volmaakte liefde, maar voortdurend nodigt U velen van hen uit om U van meer nabij te volgen. Wij vragen U: wek in vrouwen en mannen het verlangen op naar een leven in religieuze gemeenschap en breng hen op het pad van de evangelische saamhorigheid. Dat ze durven loslaten wat vertrouwd is en leren zoeken naar heilzame verandering. Laat hen door hun manier van leven voor Kerk en wereld een zichtbaar teken zijn van uw koninkrijk. Dat vragen wij U door Christus, onze Heer.

Onze Vader – Wees gegroet – Eer aan de Vader