Periodieke giften

Op 17 december 2013 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het belastingplan 2014 aangenomen. In dat plan is onder meer bepaald dat vanaf 2014 periodieke giften gedaan kunnen worden via een schriftelijke, onderhandse overeenkomst tussen de gever en de begiftigde, zijnde een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht heeft zo’n ANBI-status. Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte.

In de nieuwe situatie kan de gever kiezen of deze de gift middels een schriftelijke (onderhandse) overeenkomst met de begiftigde wil vastleggen of dat men deze toch via de notaris wil vastleggen. Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen.

Een periodieke gift dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om volledig fiscaal aftrekbaar te zijn:

  • de jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de begiftigde: het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht;
  • de hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de begiftigde;
  • de gift stopt binnen de afgesproken periode uiterlijk bij het overlijden van de gever of een ander in de overeenkomst genoemde persoon;
  • het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht (ANBI) levert geen directe tegenprestatie aan de gever.

Op de website van de belastingdienst kunt u nadere informatie over deze regeling vinden, klik hier.
Via de website van de belastingdienst is een voorbeeld-overeenkomst te downloaden, klik hier.

Indien u het lastig of bezwaarlijk vindt om dit zelf (al dan niet bij de notaris) te regelen, is het ook mogelijk dat het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht u hierin bijstaat. U kunt hiervoor contact opnemen met diaken A.G.L. Dols, adjunct-econoom van het Aartsbisdom Utrecht. Hij is u graag van dienst. Tel.: 030 2391953 of e-mail: dols@aartsbisdom.nl.