Ariënsinstituut > Gauthier de Bekker tot diaken gewijd

Gauthier de Bekker tot diaken gewijd

In de Utrechtse St. Catharinakathedraal wijdde kardinaal Eijk op 30 november Gauthier de Bekker tot diaken. Hij werd tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding, die op 6 juni 2020 zal plaatsvinden. Vanuit de H. Kruisparochie (Raalte) en de Sint Lebuinusparochie (Deventer) waren parochianen met bussen naar de plechtigheid gekomen, het gemengd koor van de basiliek uit Raalte zong tijdens de viering. In deze twee parochies is De Bekker sinds enkele maanden werkzaam.

In zijn welkomstwoord benadrukte kardinaal Eijk dat deze wijdingsdag “een groot feest is voor het Aartsbisdom Utrecht.” Pastoor Ronald Cornelissen van beide parochies noemde het na afloop “een bijzonder moment voor onze twee parochies.” Rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut was  dankbaar voor de wijding. De rector had tijdens de plechtigheid geantwoord op vraag naar de waardigheid van de kandidaat en zei toen onder meer: “We hebben Gauthier de Bekker leren kennen als een gelovig en spiritueel mens, die vriendschap onderhoudt met Christus en de handen uit de mouwen steekt.”


De wijdeling met rechts zijn ouders

In zijn preek wees kardinaal Eijk op de oude gewoonte in de Kerk om aan de heilige die op de dag van de wijding wordt herdacht, een voor hem bijzondere betekenis toe te schrijven. “Dat geldt ook voor de patroonheiligen van de eerste parochies waar de wijdeling wordt benoemd of zijn eigen patroonheilige. Niet een magische betekenis uiteraard, maar betekenis in de zin van een bijzondere voorspraak en inspiratiebron. Gauthier, je eerste benoeming geldt de H. Kruisparochie in Raalte en de Sint Lebuinusparochie te Deventer. De heilige Lebuïnus, een monnik afkomstig uit Engeland, meldde zich in 754 bij de toenmalige leider van de Kerk van Utrecht, Gregorius. Deze zond hem onder meer naar de Saksische bevolking in Salland om daar de heidenen te bekeren. Deze opdracht heb ik overigens in jouw benoemingsbrief zo niet geformuleerd. Salland is één van de gebieden in ons aartsbisdom waar de Kerk nog het sterkst is. Lange tijd lag Lebuïnus begraven in een protestantse Kerk, de oude Lebuïnuskerk in Deventer. Later vonden zijn relieken een plek in de Broederenkerk te Deventer. Het kan dus allemaal nog goed aflopen.”
In sommige heiligenlevens staat dat Lebuïnus bij zijn bekeringswerk de bewoners met geweld had gedreigd, maar daaraan twijfelen historici inmiddels. “Ik zou je deze methode in Salland dan ook niet aanbevelen,” zo zei de Utrechtse aartsbisschop. “Hoe pak je het dan wel aan? Over pastorale beleidsplannen wordt veel gediscussieerd … maar het fundamentele pastorale programma ligt al vast. Dit vinden we in het Evangelie. Evenals de apostelen word je een mensenvisser. En mensen vang je voor Christus met het net van het Evangelie. Dit ‘vangen’ suggereert misschien op het eerste gezicht geweld en vrijheidsberoving, maar is dat allerminst. Het ‘vangen’ van mensen in Evangelische zin betekent dat je in mensen door je verkondiging, de bediening van de sacramenten, je woorden en je daden een zo onweerstaanbaar verlangen naar Jezus opwekt, dat ze niets anders kunnen dan ook op Diens uitnodiging ingaan: ‘Komt, volgt Mij’.”

“Van jongs af aan heeft Jezus die woorden in jouw eigen hart laten weerklinken,” zo zei kardinaal Eijk tot de wijdeling. De gelovige ondergrond voor diens roeping werd gevormd door de gelovige opvoeding door zijn ouders en is aangevuld door de priesters die hij tegenkwam. “Jezus heeft je echter naast je algemene roeping als christen, als volgeling van Hem, ook een bijzondere roeping gegeven om priester te worden. Hiervan werd je je bewust toen je zo’n 13 jaar oud was en je hebt er gevolg aan gegeven. Na de afronding van je studie theologie en een gedegen priesterlijke vorming volgt nu een eerste bevestiging van de roeping door de diakenwijding. Als diaken zul je op sacramentele wijze de liefdevolle dienstbaarheid van Jezus tegenwoordig stellen door de dienst van de verkondiging, die van liturgie en de dienst van de diaconale liefdewerken,” aldus kardinaal Eijk.
“In mensen het onweerstaanbare verlangen opwekken naar Jezus de Heer, die God uit de doden heeft doen verrijzen, dat is de taak die je vanaf vandaag als diaken zult vervullen. Je eigen patroonheilige is in dit opzicht ook betekenisvol. Gauthier, Gualterus of Gualterius is de Latijnse vertaling van de naam Walter, afgeleid van een Oud-Germaans woord dat leider betekent. En de naam van de heilige op wiens feestdag je vandaag wordt gewijd, Andreas, is afgeleid van het Griekse woord voor ‘moedig’ en ‘sterk’. Je hebt leiderskwaliteiten, legt gemakkelijk contact met mensen en met je rustige, moedige, krachtige en weloverwogen optreden kun je veel betekenen voor de mensen die aan je pastorale zorgen zijn toevertrouwd. Leg deze eigenschappen nu in de liefdevolle handen van Jezus, opdat hij er vruchtbaar gebruik van kan maken om bij talrijke andere mensen in hun hart een diep en onweerstaanbaar verlangen te leggen om Hem te gaan volgen.”

Aansluitend aan de wijding waren er een lunch en receptie in het Bonifaciushuis. Daar kreeg de pasgewijde diaken van een delegatie van de parochies waarin hij werkt een stola als cadeau. Gauthier de Bekker liet weten terug te kijken op een “prachtige viering en een prachtige dag. Dank aan iedereen voor de hulp, het gebed en de betrokkenheid.”