Ariënsinstituut > Start cursusjaar met aanstellingen tot lector

Start cursusjaar met aanstellingen tot lector

Op het Ariënsinstituut begon op zaterdag 12 september het nieuwe cursusjaar van de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut: “Gelukkig kon de cursusdag weer in Utrecht plaatsvinden, want hoewel de digitale mogelijkheden de afgelopen maanden hun dienst hebben bewezen gaat er niets boven de echte ontmoeting. Voor 15 cursisten is dit het jaar waarin zij een stage of project in een parochie zullen doen. Zo zullen zij zich bekwamen om op termijn gewijd of gezonden te kunnen worden in het pastoraat van het Aartsbisdom Utrecht.”

Om de onderlinge afstand in acht te kunnen nemen, werd de Eucharistie niet in de kapel gevierd, maar in de monumentale Ariënszaal die ‘corona-proof’ was ingericht. Tijdens de viering werden vier diakenkandidaten (Raymond ter Bogt, Antoon van Gaans, Josef Großerüschkamp en Richard Meijer) tot lector aangesteld door mgr. Th. Hoogenboom. Deze liturgische aanstelling is een bijzondere stap op weg naar de diakenwijding. De hulpbisschop had een Bijbel meegenomen die hij bij zijn eigen aanstelling tot lector van kardinaal Simonis had gekregen. Enkele dagen na diens uitvaart was dat een bijzondere herinnering. Mgr. Hoogenboom citeerde de opdracht die kardinaal Simonis voorin had geschreven uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome (15,4): ‘Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift in hoop zouden leven.’ Hij sprak de wens uit dat dit ook zou gelden voor hen die tot lector zouden worden aangesteld en natuurlijk voor de overige cursisten. Zij hebben allen tot taak het woord van God te verkondigen in woord en daad.
Daarna was het tijd voor het programma van de dag: de presentatie van de stages en projecten en de supervisie van de groep. Wij wensen alle cursisten heel veel plezier en enthousiasme toe in de komende maanden.