Catechetenopleiding

Het Aartsbisdom Utrecht maakt werk van goed geschoolde vrijwilligers die zich als catecheet met geloof en deskundigheid in de parochie inzetten voor het geloofsonderricht, waarvan het hart is onze Heer Jezus Christus. Dit doen zij onder de verantwoordelijkheid van de pastoor en in afstemming met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen een zending ontvangen van de aartsbisschop van Utrecht als medewerker in de parochiecatechese, steeds voor een periode van vier jaar.

Toegeruste vrijwilligers
Kerk en samenleving zijn aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de territoriale omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van de catechese willen en kunnen vervullen en zelf ook catechese in de parochie geven.

Klik op de afbeelding om de
folder te downloaden

Het Aartsbisdom Utrecht heeft een lange traditie in het opleiden van vrijwilligers, zodat gedoopte en gevormde gelovigen een zegenrijk aandeel kunnen hebben in het pastoraat. Dat geldt zeker ook binnen het werkveld catechese. Het bisdom wil een goede basisvorming geven aan vrijwilligers die in toenemende mate verantwoordelijkheid dragen voor de geloofsoverdracht binnen de parochie.
Om als catecheet vruchtbaar te kunnen functioneren wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij: praktiserend rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt.

De opleiding
De opleiding tot catecheet omvat drie jaren. In het eerste jaar wordt een theologische basiscursus gegeven. Deze bestaat uit bijeenkomsten over de grote thema’s van de katholieke geloofsleer. Daarnaast wordt ingegaan op de praktische organisatie van de parochie. Het tweede cursusjaar richt zich meer op de pastorale praktijk en in dat verband wordt aandacht besteed aan de afzonderlijke sacramenten en de voorbereiding daarop. In het derde cursusjaar wordt er onder supervisie van een plaatselijke priester, diaken of pastoraal werk(st)er een project uitgevoerd. Hiervan wordt mondeling en schriftelijk eindverslag gedaan, waarna een getuigschrift wordt overhandigd. De cursusbijeenkomsten vinden plaats op het Ariënsinstituut, in de binnenstad van Utrecht. De cursisten trekken voor een groot deel samen op met hen die de diakenopleiding of de opleiding tot diaconaal assistent volgen.

Curriculum en data
Het overzicht van de vakken, de dagindeling en de data voor het (komende) studiejaar zijn hier te vinden.

Praktische informatie
De kosten voor de catechetenopleiding bedragen voor het eerste en tweede cursusjaar € 300,- per cursist. Het derde cursusjaar kost € 150,-. De kosten van deze cursus worden gedragen door de parochie waarvoor de catecheet zich gaat inzetten.
Aanmelding van een cursist geschiedt door een schriftelijke voordracht door de pastoor bij de rector van het Ariënsinstituut, na een voorafgaande toetsing van deze voordracht door de rector van het Ariënsinstituut.
De aanmelding dient jaarlijks te geschieden vóór 1 juni.

Contact en informatie
Wil je een gesprek of meer informatie?
Neem dan contact op met de rector van het Ariënsinstituut:

Rector P. Kuipers
Keistraat 9
3512 HV Utrecht
tel.: 030 2310490
e-mail: rector@ariensinstituut.nl