Opleiding tot diaconaal assistent

Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger, met hart voor caritas en diaconie, die in de parochie actief is op het gebied van diaconie en caritas onder verantwoordelijkheid van de pastoor en in overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen een zending ontvangen van de aartsbisschop van Utrecht als diaconaal assistent, steeds voor een periode van vier jaar.

Toegeruste vrijwilligers
Kerk en samenleving zijn aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van diaconie en caritas willen en kunnen vervullen en op deze terreinen ook zelf actief zijn.

Het Aartsbisdom Utrecht heeft een lange traditie in het opleiden van vrijwilligers, zodat gedoopte en gevormde gelovigen een zegenrijke ondersteuning kunnen bieden in de parochie. Dat geldt zeker ook binnen het werkveld diaconie. Het bisdom wil een goede basisvorming geven aan vrijwilligers die in toenemende mate verantwoordelijkheid dragen voor de diaconie en caritas binnen de parochie.

Klik op de afbeelding om de
folder te downloaden

Om als diaconaal assistent vruchtbaar te kunnen functioneren wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij: praktiserend rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt.

De opleiding
We zoeken gelovige en bevlogen mensen die als diaconaal assistent leiding kunnen geven, vrijwilligers kunnen inspireren, kunnen samenwerken met de vele spelers in Kerk en samenleving en ook zelf op diaconaal gebied actief zijn.
De tweejarige opleiding biedt een afgewogen combinatie van theorie en praktijk. Het eerste cursusjaar is een theologische basiscursus en bestaat uit bijeenkomsten over de grote thema’s van de katholieke geloofsleer. Daarnaast gaan we in op de praktische organisatie van diaconie en parochie. Het tweede cursusjaar is gericht op de diaconale praktijk. Deze bestaat zowel uit het opdoen van eigen praktische ervaringen in een pastorale stage, als het leren van good practices van anderen op het gebied van de diaconie en caritas. De opleiding is een samenwerking tussen het aartsbisdom en de DKCI, de instelling van het aartsbisdom die deskundige ondersteuning biedt op het gebied van caritas en diaconie. De cursusbijeenkomsten vinden plaats op het Ariënsinstituut, in de binnenstad van Utrecht.

Samen
Het eerste (basis) jaar van de opleiding wordt aangeboden aan drie groepen studenten gezamenlijk: die van de opleiding tot catecheet, de diakenopleiding en de opleiding tot diaconaal assistent. Het tweede cursusjaar is gericht op de praktijk van de diaconie vanuit het perspectief van het rooms-katholieke geloof. Dat studiejaar wordt verzorgd in een aparte groep die opleidt tot het diaconaal specialisme.

Curriculum en data
Het overzicht van de vakken, de dagindeling en de data voor het (komende) studiejaar zijn hier te vinden.

Praktische informatie
De kosten voor de opleiding tot diaconaal assistent bedragen € 300 per cursist per studiejaar. De kosten van deze cursus worden gedragen door de parochie waarvoor de diaconaal assistent zich gaat inzetten.

Aanmelding van een cursist geschiedt door een schriftelijke voordracht door de pastoor bij de rector van het Ariënsinstituut, na een voorafgaande toetsing van deze voordracht door de opleidingscoördinator. De aanmelding dient jaarlijks te geschieden vóór 1 juni.

Contact en informatie
Wil je een gesprek of meer informatie?

Neem dan contact op met de rector van het Ariënsinstituut:
Rector drs. P. Kuipers
Keistraat 9
3512 HV Utrecht
tel.: 030 2310490
e-mail: rector@ariensinstituut.nl