Diakenopleiding

Diaken betekent letterlijk: ‘dienaar’. Christus roept zijn leerlingen op niet te heersen, maar te dienen, in navolging van Hem. Hij is de dienaar van allen geworden. Het dienen van God en de mensen is een opdracht voor de hele Kerk en voor iedere christen. De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid, doordat hij krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig stelt. Deze dienstbaarheid brengt hij door zijn ambt op bijzondere wijze tot uitdrukking.

Dienstwerk
De diaken wordt voor het dienstwerk gewijd. Het dienstwerk van Christus, dat de diaken op een bijzondere wijze tegenwoordig stelt, wordt op drie verschillende terreinen concreet uitgeoefend:

  1. Het dienstwerk van de verkondiging. Hij deelt in de taak het Evangelie te verkondigen en uit te leggen in prediking en catechese. In de Eucharistieviering leest hij het Evangelie en kan hij de homilie verzorgen.
  2. Het dienstwerk van de liturgie. De diaken kan onder meer de bedienaar zijn van het doopsel en assisteren bij de sluiting van een kerkelijk huwelijk. Tijdens de Eucharistieviering assisteert hij de priester aan het altaar.
  3. Het dienstwerk van de liefdewerken en de herderlijke zorg. De diaken behartigt de ‘diaconie’, de kerkelijke zorg voor armen en mensen in nood. Hij zet zich in voor het Rijk van God als een rijk van gerechtigheid en vrede.

Klik op de afbeelding om de
folder te downloaden

Studie en vorming
De verantwoordelijkheid voor de studie en vorming van onbezoldigde permanente diakens ligt bij de rector van het Ariënsinstituut. De studie duurt drie jaar en bestaat uit studiedagen, bezinningsdagen en geestelijke begeleiding. Hierin ontvangen de kandidaten de nodige menselijke, theologische en pastorale vorming en worden zij geholpen in hun geloofsgroei, hun persoonlijke relatie met Jezus en het ontwikkelen van een diaconale spiritualiteit. Ook echtgenotes van kandidaten worden bij de opleiding en vorming betrokken. De bijeenkomsten vinden plaats op het Ariënsinstituut, in de binnenstad van Utrecht.

Voorafgaand aan de studie en vorming vindt er een propedeutische periode plaats. In deze periode zullen kandidaten gedurende vijf zaterdagen ingeleid worden in de geloofsleer van de Kerk, het filosofisch denken, het onderscheiden van hun roeping en het belang van geestelijke begeleiding. De eerste twee studiejaren bestaan uit theologie, exegese, liturgie, kerkgeschiedenis en enkele elementen die specifiek zijn voor het ambt van diaken. Het derde jaar bestaat uit een pastorale stage in een van de parochies van het aartsbisdom. Tijdens deze stage zullen groepssupervisie en theologische reflectie plaatsvinden.

Voor de theologische vorming zullen de diakenkandidaten voor een groot deel samen optrekken met hen die de catechetencursus of de opleiding tot diaconaal assistent volgen.

Curriculum en data
Het overzicht van de vakken, de dagindeling en de data voor het (komende) studiejaar zijn hier te vinden.

Praktische informatie
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij praktiserend rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt. De kosten voor de diakenopleiding bedragen € 500,- per cursist per studiejaar en aanmelding dient jaarlijks te geschieden vóór 1 juni.

Contact en informatie
Wil je een gesprek of meer informatie?
Neem dan contact op met de rector van het Ariënsinstituut:

Rector drs. P. Kuipers
Keistraat 9
3512 HV Utrecht
tel.: 030 2310490
e-mail: rector@ariensinstituut.nl