Roepingen: wat kunt u doen?

In onze kerk is een blijvende behoefte aan priesters, diakens en religieuzen. Wat kunt u doen?

  1. Wees zelf actief. Ieder van ons wordt immers door God geroepen om dienstbaar te zijn in kerk en samenleving.
  2. Stimuleer anderen. Bouw mee aan geloofsgemeenschappen waarin mensen zich uitgenodigd voelen hun eigen roeping te verstaan en actief te worden.
  3. Spreek over de mogelijkheden om priester, diaken of religieus te worden. Stimuleer mensen tot een ambt in onze kerk.
  4. Bid dat mensen durven kiezen voor een kerkelijk ambt. Sluit u aan bij de diocesane gebedskring en vraag het gratis boekje ‘Twaalf gebeden om roepingen’ bij de Diocesane Roepingenraad.
  5. Ondersteun de diocesane opleidingen ook financieel. Uw bijdrage is belangrijk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnr. NL64 ABNA 0810 4964 88, t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht, onder vermelding van ‘Roepingenpastoraat Aartsbisdom’.